جدول تناوبی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان

17 ماده مغذی برای سلامتی گیاهان ضروری است. زمانی که تمام این مواد مغذی به اندازه کافی تامین باشند گیاهان می توانند محصول مطلوب و با کیفیتی داشته باشند. در صورتیکه یک یا چند ماده مغذی در خاک وجود نداشته باشند حتی اگر از عناصر دیگر به مقادیر کافی موجود باشد، باردهی محصول کاهش می یابد.

کمبود منیزیم در گیاه
مولیبدن
فهرست