مقدمه:
انگور از نظر ميزان توليد يكي از مهمترين ميوه هاي دنيا و ايران است . ايران يكي از كشورهاي عمده ي توليد كننده ي كشمش است و از نظر ميزان توليد بعد از كشورهاي آمريكا و تركيه قرار دارد. مهمترين استانهاي توليد كننده انگور عبارتند از خراسان، قزوين، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي.
عمر درخت انگور به طور متوسط 75 تا 80 سال است. درخت انگور به 2 تا 3 ماه سرماي زمستاني نياز دارد براي تامين اين نياز سرمايي دمايي بين 7 تا 10 درجه سانتيگراد به مدت 2 تا 3 ماه لازم است . انگور در برابر سرما مقاوم است و مي تواند در زمستان تا 18- درجه سانتيگراد را تحمل كند ولي دماي پايين تر از اين باعث خشك شدن شاخه اي انگور مي شود. ريزش باران در فصل تابستان باعث پوسيدگي آن مي شود به اين ترتيب منطقه مي بايست فاقد باران هاي تابستان به ويژه در ماه هاي خرداد ، تير و مرداد باشد.
توصیه کوددهی مناسب برای درختان انگور
انگور نیز مانند سایر گیاهان برای تولید محصولی با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب نیاز به برنامه کودی مناسب دارد، که باید از طریق کودهای شیمیایی و ارگانیک تامین گردد. ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در دسترس گیاه تضمین کننده افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه است. با توجه به این موضوع  لازم است از تمام کودهایی که حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند به صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه استفاده گردد. براساس مقایسه نتایج تجزیه برگ و خاک با اطلاعات غلظت های بهینه کودی که درنتیجه بررسی ها به دست آمده است، مشخص می گردد که چه نوع کودهای کشاورزی و عناصری باید به خاک و گیاه داده شود و از مصرف چه عناصری باید پرهیز شود تا تعادل عناصر غذایی در زمین های کشاورزی برقرار گردد. به منظور تأمین عناصر پرُمصرف (ماکرو) و کم مصرف (ریزمغذی) از انواع کودهای شیمیایی، آلی (ارگانیک) استفاده می گردد.
کود های آلی مناسب برای کشت انگور
کودهای ارگانیک مورد نیاز درختان انگور شامل اسیدهای هیومیک و اسیدهای آمینه می باشد.
اهمیت استفاده از  کودهای اسیدهیومیک در کشت انگور
استفاده از اسید هیومیک موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می گردد. در تولید محصولات زراعی به دلایل داشتن پتانیسل بالا در استفاده اکولوژیک و قابلیت بالای آن در تنظیم  ازت، افزایش میزان آنزیم ها درگیاه، جذب مواد غذایی توسط گیاه، مقاوم کردن گیاه در برابر آفت ها و نیز افزایش رشد گیاه دارای اهمیت است. استفاده از اسیدهیومیک در اولین آب آبیاری سبب افزایش عملکرد انگور می شود. مصرف اسید هیومیک در مرحله پس از ظهور خوشه اهمیت دارد و استفاده از آن به افزایش کارایی کودهای پتاسه و فسفره و ازته که با آن مصرف می شوند کمک می کند .در این زمینه ما به شما کودهای مایع حاوی هیومیک اسید شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت هیومیک و کورت کمپلکس را معرفی می نماییم.
اهمیت استفاده از کودهای اسید آمینه در کشت انگور
استفاده از کودهای آلی جهت رشد بهتر محصولات کشاورزی، یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود. اسیدهای آمینه واحد های سازنده پروتئین ها هستند. پروتئین ها از مهمترین ترکیبات موجود در سلول های گیاهی هستند که در تمام واکنش های اصلی اعم از ساختاری، آنزیمی، متابولیکی و انتقالی شرکت دارند.
مصرف کودهای حاوی اسید آمینه در کشت انگور موجب افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی، تقویت سیستم ایمنی گیاه، افزایش سرعت رسیدگی محصول، افزایش جذب عناصر غذایی، همچنین سبب افزایش دوره ماندگاری محصول بعد از برداشت می شود. کود های حاوی اسیدهای آمینه مانند گلیسین با افزایش کلروفیل در گیاه و افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت C/N در درختان میوه، موجب بهبود کیفیت و کمیت محصول می شود. در این زمینه ما به شما کودهای حاوی اسیدآمینه شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت آمین و وایتافری را توصیه می کنیم.
اهمیت کود های حاوی ازت در انگور:
عنصر ازت جزء اصلی ساختمان پروتئین سازی گیاه است و همچنین در ساختمان RNA  و DNA هم دخالت دارد. این عنصر در ساختمان کلروفیل سازی گیاه نقش اساسی ایفا می کند.  این عنصر موجب افزایش  رشد رویشی در گیاهان می شود و مهمترین عامل رشد در گیاهان است. همچنین در افزایش گلدهی بسیار مؤثر بوده و بنابراین تشکیل میوه و عملکرد را نیز افزایش می دهد. وجود مقدارکافی نیتروژن در انگور باعث بهبود کمیت، کیفیت و تعداد حبه در خوشه میشود. درکمبود شدید ازت در انگور، برگها کمرنگ و مایل به زرد شده و رشد شاخه ها کاهش می یابد. در اثر کمبود شدید ازت در انگور موجب پژمرده شدن برگ و ریزش آن می شود. همچنین دانه های انگور نیز کوچک می گردد.
در این زمینه جهت جلوگیری از ایجاد علایم کمبود ازت در انگور ما به شما کودهای حاوی ازت شرکت رهروان رویش سبز مانند انکسترا 5-5-30، هورتی گرو 10-20-30، سولویتا 10-10-30 و کود مایع نیترومول را توصیه می کنیم. همچنین در نظر داشته باشید زیاده روی در دادن کودهای ازته اثرات منفی در رشد دارد که مهمترین آنها عبارتند از رشد بیش از حد و بهم زدن رشد طبیعی گلها و در نتیجه کم شدن محصول و حساسیت گیاه در مقابل سرمای زمستان است.
اهمیت کودهای حاوی  فسفر در انگور:
عنصر فسفر در تمام فرآیندهای بیوشیمیایی و در مکانیزمهای انتقال انرژی دخالت دارد. این عنصر جزئی از پروتئین سلول بوده و در سلولهای گیاهی نقش ویژه ای دارد. کودهای حاوی فسفر  موجب افزایش مقاومت گیاه به خشک، زود رس شدن محصولات کشاورزی، افزایش عملکرد کیفیت محصولات و همچنین سبب افزایش رشد جوانه های جانبی در درختان میوه می گردد. کمبود فسفر موجب کاهش رشد شاخه و ریشه می شود و برگها کوچک می مانند و لبه برگها بدون اینکه لوله شود به سمت پایین برمی گردد. کمبود فسفر باعث توقف فعل و انفعالهاي سوخت و ساز نظیر تبدیل قند به نشاسته شده و به همین دلیل آنتوسیانین در برگ تشکیل می گردد. در کمبود فسفر تغییر رنگ برگها و دمبرگها به بنفش و لکه هاي منقوطی در آنها ظاهر می شود. به این منظور جهت جلوگیری از علایم کمبود فسفر در انگور توصیه می شود از کودهای حاوی فسفر شرکت رهروان رویش سبز مانند هورتی گرو 20-50-5، کمبی فست 10-52-10 و کود مایع کورت پی توصیه می شود.
اهمیت کودهای حاوی پتاسیم در انگور:
کود های حاوی پتاسیم سیستمهای آنزیمی را در فرایند بیوشمیایی گیاه فعال می سازد. این عنصر موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی، سرما، آفات و بیماری های گیاهی می گردد. کودهای حاوی پتاسیم موجب افزایش نگهداری آب در بافتهای گیاهی، افزایش فتوسنتز در گیاه، افزایش خاصیت انبارداری محصولات و همچنین موجب افزایش کیفیت محصولات می گردد.
عنصر پتاسیم در قندسازي و در جابجایی قندها و سنتز پروتئین ها نقش اساسی دارد و هر نوع کمبود پتاسیم منجر به کاهش کیفیت وکاهش قند محلول و قند غیرمحلول می گردد. پتاسیم باعث فعالسازي آنزیمهاي مخصوص شده و به میزان تعدیل آب کمک می کند. نشانه هاي کمبود به طور معمول در اوایل تابستان ابتدا به طور مشخص در برگهایی که در قسمت وسطی شاخه ها قرار گرفته اند دیده می شود. کمرنگ شدن و زردشدن برگ از قسمت لبه ي کناري آن شروع می شود و با گذشت فصل، زردي ادامه یافته و تا بین رگبرگ هاي اصلی پیشرفت می کند. در اثر کمبود شدید پتاسیم، رشد شاخه ها به طور مشخص کاهش پیدا کرده، سفت شدن خوشه ها، ناجور بودن رنگ و قسمت پایین خوشه در اواسط تابستان می شوند. در این خصوص توصیه می کنیم در مرحله غوره شدن انگور از کودهای حاوی پتاسیم شرکت رهروان رویش سبز مانند هورتی گرو 30-5-15، کمبی فست 30-5-15، کمبی فست 36-12-12، کمبی فست 40-5-5، هورتی گرو 40-5-5 و کورت کا را توصیه می کنیم.
اهمیت کودهای حاوی منیزیم در انگور:
عنصر منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل می باشد. این عنصر در مقدار زیادی از آنزیم های گیاهی نقش فعال کننده دارد که در فعالیت اکسیداسیون و احیاء در گیاه است. این عنصر در تولید هیدروکربنها یا مواد مواد قندی فعالیت دارد. کودهای حاوی منیزیم یکی از کودهای اصلی مورد نیازانگور می باشد وجودش در برگها برای ساختن کلروفیل و در نتیجه جذب co2 از هوا وتبدیل آن به قند ضروری است و معمولا به صورت کودهای سولفات منیزیم به زمین داده شده که براحتی در آب حل می شود. علایم کمبود منیزیم در روی برگ ها با تغییر رنگ منطقه ای بین رگبرگ ها و حاشیه برگهای مسن به رنگ قرمز یا قهوه ای شروع می شود. کمبود منیزیم باعث مرگ ساقه انگور شده که منجر به کاهش یا از دست دادن خوشه می گردد. کمبود این عنصر موجب پایین آمدن قند حبه ها، خشبی نشدن کامل شاخه ها و کاهش میزان محصول در سال های بعد می گردد.
اهمیت کودهای حاوی کلسیم در انگور:
کودهای حاوی کلسیم در پایداری دیواره سلولی، توسعه سلول و فرآیندهای داخلی پایداری غشاء سلولی و مقاومت در برابر شوری و بیماری ها نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین کلسیم جهت رویش نقاط روینده ریشه و تاج به خصوص طویل شدن سلول و تقسیم سلولی نقش مهمی دارد و موجب افزایش انبارداری محصولات می گردد.
علائم کمبود کلسیم ابتدا لکه های نکروز به صورت نوار باریکی در حاشیه برگ ظاهر می شود و از کناره ها شروع به زرد شدن می کند. سپس در حاشیه برگ ایجاد سوختگی قهوه اي شده و به تدریج به سمت محل اتصال پهنک به دمبرگ پیشروي می کند. کمبود کلسیم موجب بافت مردگی ساقه انگور می شود. میوه نرم شده و خاصیت انبارداري آن کاهش می یابد. کاهش کلسیم عوارضی همچون کاهش سفتی انگور، ریزش حبه ها، قهوهاي شدن حبه ها و افزایش میزان ترك خوردن حبه ها را ایجاد می کند. کودهای حاوی کلسیم از جمله کودهایی است که انگور شدیدا به آن نیاز دارد و باید همه ساله به مقدار لازم در اختیار گیاه قرار گیرد. به این منظور ما به شما کودهای حاوی کلسیم شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت کلسیم، کورت کلبر و اگرونوو کلسیم را پیشنهاد می کنیم.
اهمیت استفاده ازکودهای حاوی ریزمغذی ها ( عناصر میکرو) در انگور
مصرف عناصر کم مصرف براساس آزمون خاک، PH خاک و عکس العمل گیاه می باشد. عناصر کم مصرف بهتر است به مقدار نیاز گیاه استفاده شوند. این عناصر بصورت محلول پاشی و یا کود آبیاری می توانند استفاده شوند. کاربرد خاکی معمولا در زمان آماده سازی خاک و کاربرد محلول پاشی در طی فصل رشد گیاه توصیه می شود.
اهمیت استفاده از کود آهن در کشت انگور
نشانه ها و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در اکثر نقاط ایران و در اغلب محصولات به فراوانی مشاهده می شود. نشانه هاي کمبود آهن ابتدا در شاخه و برگ جوان به سرعت توسعه یافته و با زردشدن قسمت داخلی رگبرگها مشخص شده و برگ به صورت یک صفحه ي زرد با شبکه هايی از رگبرگهاي سبز درمی آید. در حالتهاي شدید کمبود آهن، رشد شاخه ها کاهش پیدا کرده و گلها و ساقه هاي حامل خوشه نیز به رنگ زرد کمرنگ در می آیند و باردهی این شاخه ها نیز بسیار کم خواهد شد. در صورت مشاهده علایم کمبود آهن در انگور به شما توصیه می کنیم از کودهای حاوی آهن شرکت رهروان رویش سبز مانند کلات آهن سونار و کورت پلاس فرو استفاده نمایید.
اهمیت استفاده از کود روی در کشت انگور
از علایم کمبود روی در گیاهان می توان به بدشکل شدن برگها، نکروز و زرد شدن برگها و کوچک ماندن برگها اشاره کرد. کمبود روي در مو باعث تولید خوشه به صورت نامرتب با تعداد خیلی کمتر ازحد معمول حبه می شود. به دلیل توقف یا عدم رشد حبه هاي دچار کمبود روي، اندازه ي آنها نسبت به حبه هاي طبیعی، کوچک یا خیلی کوچک می باشد. کمبود روي همچنین سبب ریزش یا ترکیدن پوست حبه ها درست بعد ازگلدهی می شود. رسیدن غیریکنواخت انگور حالتی است که در آن بعضی حبه هاي یک خوشه سبز می باشند در حالی که حبه ها دیگر رسیده اند. در این زمینه جهت جلوگیری از علایم کمبود روی در مو ما به شما توصیه می کنیم در زمان تورم جوانه ها و قبل از گلدهی از کودهای حاوی روی شرکت رهروان رویش سبز مانند زتا زینک، بیونوو زینک و کورت زینک استفاده نمایید.
اهمیت استفاده از کود بور در کشت انگور
اولین نشانه هاي کمبود بور در پیچک هاي نوك شاخه ها و قبل از مرحله گلدهی به صورت برآمدگی هاي گال مانند و تیره رنگ که بعدا نکروز می شود به وجود می آید برگهاي دچار کمبود بور، تغییر رنگ داده و بین رگبرگ آنها به رنگ زرد در می آید. البته در زمان کمبود شدید بور، قسمت هاي تغییر رنگ داده به حالت سوختگی در می آیند. نشانه هاي کمبود بور درانگور به آسانی قابل تشخیص است به طوري که بوته ي مو در اثر کمبود شدید بور، میوه نداشته و برخی از خوشه ها سوخته و خشک می شوند به طوري که فقط ساقه ي خوشه همراه با چند حبه باقی می ماند و باعث غیرطبیعی شدن حبه هاي ریز (افزایش قطر عرضی حبه) می گردد. در این زمینه جهت جلوگیری از عارضه کمبود بور در انگور توصیه می کنیم قبل از گلدهی از کودهای حاوی بور مانند بتا بور استفاده نمایید.
اهمیت استفاده از کود منگنز در کشت انگور
علائم کمبود در درختانی که به صورت شدید به کمبود منگنز مبتلا هستند به مدت 2-3 هفته بعد از زمان گل ظاهر می شود. علایم کمبود منگنز با زرد شدن بین رگبرگ ها در برگ های جوان شروع می شود برگ ها در قاعده سرشاخه ها شروع به کم رنگ شدن می کنند و مدت کمی پس از آن لکه ها کوچک و زرد چند وجهی در بافتهاي بین رگبرگی دیده می شوند در طول دوره خشکی، حواشی برگهاي پیر خشک می شوند در حالی که برگهاي جوان در نوك سرشاخه ها و در جوانب سبز باقی می مانند. علائم روي برگهایی که در معرض آفتاب قرار دارند نسبت به برگ هاي واقع در سایه شدیدتر است. رشد سرشاخه ها برگها و حبه ها تحت تاثیر کمبود منگنز قرار می گیرند و رسیدن خوشه ها به تاخیر می افتد. در صورت مشاهده علایم کمبود منگنز ما به شما کود حاوی آهن، روی و منگنز کورت اف ام زد(FMZ) را توصیه می کنیم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • حامد حمیدی
  2020-08-23 9:32 ق.ظ

  با سلام و عرض ادب
  لطفا در مورد زمان دقیق مصرف عناصر و موادکودی و مقدار دقیق مصرف (مدیریت تغذیه درختان انگور) بیشتر توضیح بفرمایید.
  سپاسگزارم.

  پاسخ
  • سلام و درود
   سپاس از توجه شما
   در رابطه با مدیریت تغدیه درخت انگور می توانید با همکاران ما در بخش فنی تماس بگیرید و اطلاعات کافی در رابطه با این محصول را دریافت کنید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست