مدیریت کنترل بیماری های مهم انگور 

مقدمه
انگور با نام علمی Vitis Vinifera یکی از مهمترین محصولات باغی ایران از خانواده Vitaceae می باشد. کشور ایران یکی از سرزمین های اولیه کشت انگور در جهان و دهمین تولیدکننده انگور در نیا محسوب می شود. از مهمترین نقاط کشت آن آذربایجان غربی، خراسان، اراک، قزوین و ملایر است. انگور جزء میوه های مناطق گرمسیری بوده و در زمستان منفی 20 درجه سانتی گراد را تحمل می نماید.
تشخیص به موقع و صحیح آفات و بیماری های گیاهی در تاکستان، کلید پیشگیری از بروز خسارت و دستیابی به عملکرد بالا در محصول انگور می باشد. بنابراین با اجرای عملیات ردیابی دقیق و منظم، می توان این عوامل خسارت زا را تشخیص داد و با یک برنامه منظم مدیریتی با حداقل میزان مصرف سموم در تاکستان اجرا نمود. رهروان رویش سبز
بیماری سفیدک پودری یا سطحی انگور  Grapevine powdery mildew
بیماری سفیدک سطحی انگور یکی از مهم ترین بیماری های خسارت زا بر روی درختچه های انگور در سراسر کشور می باشد. عامل این بیماری قارچ Uncinula necator  می باشد. این بیماری در صورت وجود شرایط محیطی مناسب باعث کاهش شدید کمی و کیفی محصول و کاهش طول عمر درخت مو می شود.
علایم بیماری سفیدک سطحی انگور:
قارچ عامل بیماری قادر است تمام بافت های سبز تاک شامل برگ (هر دو سطح برگ)، دم برگ، خوشه، دم خوشه و سرشاخه ها را مورد حمله قرار داده و آسیب جدی وارد کند. مشخص ترین علایم بیماری یر روی برگ ها نمایان می شود. اگر برگ های جوان و در حال رشد آلوده شود رشد آنها متوقف شده و سطح آنها چروکیده می شود. این بیماری در سطح برگ ها لکه های سفید رنگی که بعدا روی آنها پوشش آردی می پوشاند بوجود می آید. در شرایط آب و هوایی گرم و خشک سطح برگ ها به طرف بالا لوله گشته و برگ ها به شدت آلوده در فصل تابستان قهوه ای رنگ و دچار خزان زودرس می شوند.
حبه های انگور ممکن است بلافاصله بعد از شکوفه دهی تا چهار هفته بعد از آن آلوده شوند. رنگ آنها خاکستری شده و سریعا پوشیده از اسپورهای قارچ می شوند و ظاهری آردی پیدا می کنند. حبه های آلوده به این بیماری خشک شده و می ریزند. حبه های که در ادامه فصل آلوده می شوند مستعد ترک برداشتن بوده و نسبت به بیماری کپک خاکستری انگور حساس تر می شوند. ارتباط با ما 
روی سرشاخه های جوان نیز لکه های سفید رنگی ظاهر می شود که در پاییز به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آیند. چنانچه دمبرگ و دمگل اصلی مورد حمله قرار گیرد، ترد و شکننده می شود.
قارچ بیمارگر به صورت میسلیوم درون جوانه های سال قبل و نیز روی شاخه های آلوده زمستان گذرانی می کند. با شروع غعالیت جوانه ها، میسلیوم عامل بیماری نیز فعالیت خود را آغاز می کند و سطح اندام های سبز را می پوشاند.
سفیدک سطحی انگور
کنترل بیماری سفیدک سطحی انگور:
 • هرس مناسب و به موقع جهت تهویه مطلوب بوته های انگور نقش موثری در کاهش بیماری دارد.
 • از بین بردن و جمع آوری سرشاخه های آلوده در فصل زمستان
 • از بین بردن علف های هرز جهت تهویه مناسب تاکستان ها توصیه می شود.
 • اجتناب از دادن کودهای ازته بیش از نیاز گیاهان که حساسیت گیاه را به عامل بیماری تشدید می کند.
 • آبیاری مناسب و متناسب با نیاز گیاه ، توجه داشته باشید که افزایش رطوبت نسبی موجب تشدید بیماری می شود.
 • استفاده از سموم ارگانیک مانند قارچکش کالیبان
 • در صورت نیاز به کنترل شیمیایی، می توان از قارچ کش های توصیه شده مانند توپاس یا پنکونازول، استروبی و ترکیبات گوگردی مانند سولفور استفاده نمود. رهروان رویش سبز
بیماری سفیدک داخلی (کرکی یا دروغی) انگور  Downy mildew of grapevine
بیماری سفیدک دروغین یا داخلی انگور که عامل آن قارچی با نام علمی Plasmopara Viticola  است یکی از مخربترین بیماری های انگور در جهان به شمار می رود. این بیماری در مناطق کشت انگور که دارای آب و هوای مرطوب باشند خسارت شدیدتری را وارد می کند. چنانچه این بیماری در اوائل فصل اتفاق بیافتد خوشه ها و میوه های تازه تشکیل شده و حدود 50 تا 75 درصد محصول از بین می رود.
علائم بیماری سفیدک داخلی انگور:
علایم بیماری سفیدک دروغین انگور ابتدا روی سطح فوقانی برگ بصورت لکه هایی به رنگ زرد کم رنگ با ظاهری روغنی و بدون حاشیه دیده می شود. در سطح پشتی قسمت های آلوده، اسپورهای قارچ به صورت کرک های خاکستری یا سفید، ظریف و متراکم تشکیل می گردد. لکه ها به تدریج به هم پیوسته و سطح وسیعی از برگ خشک و نکروزه شده و در نهایت به رنگ قهوه ای در می آید. آلودگی برگ ها مهمترین منبع جهت آلودگی میوه ها می باشد.
غوره های انگور نسبت به بیماری بسیار حساس هستند و ممکن است هنگام تشکیل خوشه یا کمی بعدتر مورد حمله قارچ قرار بگیرند. این بیماری روی غوره های جوان، پوشش کرک مانند ایجاد کرده و به مرور غوره ها قهوه ای رنگ شده و ریزش می کنند. اگرچه حساسیت حبه های انگور نسبت به بیماری با افزایش سن و نزدیک شدن به زمان برداشت کمتر می شود ولی اگر در این مدت قارچ به درون آنها نفوذ کند حبه ها چروکیده شده و به رنگ قهوه ای در می آید. ارتباط با ما 
انتهای سرشاخه های آلوده نیز ضخیمتر از حالت عادی بوده و به طور کامل خم می شود. شاخه های آلوده ابتدا سفید رنگ و  در نهایت قهوه ای شده و خشک می شود. چنانچه عامل بیماری در آغاز تشکیل جوانه ها حمله کند، رشد آنها متوقف شده به رنگ قهوه ای در آمده و سرانجام خشک شده و می ریزد.
سفیدک کرکی یا دروغی انگور
کنترل بیماری سفیدک داخلی انگور:
 • جمع آوری و از بین بردن بقایای آلوده در انتهای فصل
 • هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آنها
 • مبارزه شیمیایی با استفاده از ترکیبات مسی مانند اکسی کلرور مس و بردوفیکس توصیه می شود.
بیماری کپک خاکستری انگور Gray mold Disease
بیماری کپک خاکستری انگور با نام علمیBotrytis cenera  یکی از مهم ترین و مخربترین بیماری های قارچی می باشد، که بیماری پوسیدگی خوشه تاک را باعث می شود، مهم ترین بیماری قبل و پس از برداشت انگور محسوب می شود. رهروان رویش سبز
علائم بیماری کپک خاکستری انگور:
اولین علائم بیماری کپک خاکستری انگور معمولا پس از بارندگی بهاره به صورت خشکیدگی سرشاخه ها دیده می شود. روی برگ های آلوده لکه های قهوه ای متمایل به قرمز ظاهر می شود. عامل این بیماری نیز موجب خشکیدگی شکوفه ها می شود. آلودگی در خوشه ها در مناطقی که حبه ها به هم فشردگی زیادی دارند، شروع شده و آلودگی به قسمت های پایین تر گسترش یافته و کل خوشه را آلوده می نماید و سپس روی حبه های آلوده توده متراکمی از میسلیوم ها و  اسپورهای قارچ عامل بیماری به رنگ خاکستری بر روی خوشه های آلوده تشکیل می شود که به نام کپک خاکستری انگور و یا پوسیدگی خوشه معروف است. عامل بیماری کپک خاکستری انگور به صورت سختینه، میسلیوم و یا کندی زمستان گذرانی می کند.
کپک خاکستری انگور
کنترل بیماری کپک خاکستری انگور:   
 • از بین بردن علف های هرز
 • جمع آوری بقایای آلوده نظیر خوشه، برگ و شاخه های آلوده و انهدام آنها
 • از مصرف بیش از حد کودهای ازته به ویژه در بهار و قبل از برداشت اجتناب شود.
 • از آبیاری بیش از حد جلوگیری نمایید، استفاده از آبیاری قطره ای برای آبیاری تاکستان ها مناسب تر است.
 • در صورت لزوم به استفاده از سموم شیمیایی قارچ کش های مانند توپسین و استفاده از ترکیبات مسی توصیه می شود. ارتباط با ما 
بیماری آنتراکنوز انگور Anthracnose Disease
بیماری آنتراکنوز در تمامی مناطق انگورکاری وجود دارد و برگهای جوان را مورد حمله قرار می دهد. عامل بیماری قارچ Sphaceloma ampelinum  می باشد.
علائم بیماری آنتراکنوز انگور
علایم بیماری بیشتر در قسمت های هوایی و جوان گیاه دیده می شود. روی ساقه، دمبرگ و پیچک لکه های قهوه ای رنگ ایجاد می شود که اغلب توسعه آنها توسط لایه چوب پنبه ای محدود می شود. روی برگ لکه های مدور به صورت بافت نکروتیک ایجاد می شود و در صورتی که برگ ها جوان باشد ناحیه آلوده بعد از خشک شدن از برگ جدا شده و برگ حالت غربالی می گیرد. علایم روی حبه های انگور به صورت لکه های گرد به رنگ قهو ه ای با حاشیه تیره ظاهر می شود. رهروان رویش سبز
بیماری آنتراکنوز انگور
کنترل بیماری آنتراکنوز انگور:
 • هرس شاخه های آلوده و از بین بردن آنها
 • مبارزه شیمیایی با استفاده از قارچ کش های مانند کاربندازیم، توپسین و ترکیبات مسی توصیه می شود.
بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور (گال انگور) Crown gall Disese 
بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور با عامل باکتری Agrobacterium vitis  می باشد. این بیماری در مناطقی که آسیب یخبندان وجود دارد شیوع پیدا می کند. به این علت که در این مناطق سرما و یخبندان باعث ایجاد زخم و ترک های ریز در انگور می شود و مکان مناسبی برای نفوذ باکتری عامل بیماری است شیوع می یابد. ارتباط با ما 
علائم بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور:
بارزترین علایم بیماری ظهور گال و یا غده های گوشتی می باشد. این غده ها در ابتدا ریز و تقریبا کروی بوده و روی ریشه، شاخه، دمبرگ و ساقه بخصوص در نزدیکی طوقه ایجاد می شود. غده ها در ابتدا کوچک، سفید رنگ، نرم و گوشتی هستند ولی به مرور بزرگ می شود. غده های ایجاد شده در روی بافت های مجاور فشار آورده، سبب شکستن آوندهای چوبی و تغییر شکل بافتهای مجاور می شود. و به مرور سطح خارجی غده ها به رنگ قهو ه ای تا سیاه در می آید. به علت تشکیل غده ها در محل های زخمی شده، در ابتدا تشخیص آنها از بافت های در حال بهبود به سادگی امکان پذیر نیست.
گیاهان بیمار رشد کمتری دارند و برگ هایشان کوچک و زرد می شود. خوشه های انگور ساقه های آلوده، تنک و کم آب بوده و گاه میوه روی ساقه بیمار خشک می شود. علایم بیماری بیشتر روی ساقه و ریشه های انگور های دو یا چند ساله ظاهر می شود. در نهایت بیماری گیاه را در طول چند سال از بین می برد. باکتری عامل بیماری در داخل خاک زمستان گذرانی می کند. رهروان رویش سبز
گال انگور
کنترل بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور:
 • هرس شاخه های آلوده و از بین بردن آنها
 • جلوگیری از وارد کردن هر گونه زخم و یا ترک به گیاه
 • مبارزه شیمیای با استفاده از سموم بردوفیکس و اکسی کلرور مس توصیه می شود. بهتر است ناحیه آلوده به این بیماری را تراشیده و این ناحیه را بردوفیکس رقیق نشده آغشته نمایید. ارتباط با ما 
بیماری زنگ انگور Rust  Disease
بیماری راست یا زنگ انگور با نام علمی Phakopsora euvitis  می باشد.  شرایط آب و هوایی در طول ماههای مرداد تا آذر در ایجاد بیماری موثر است.
علائم بیماری زنگ انگور
علائم این بیماری به صورت جوش های نارنجی رنگ در سطح زیرین برگ نمایان می شود. در شرایط بیماری شدید تمام سطح برگ را گرفته و منجر به ریزش برگ ها می شود.
بیماری راست یا زنگ انگور
کنترل بیماری زنگ انگور
جهت کنترل شیمیایی بیماری زنگ انگور استفاده از قارچکش بایکور و کلروتالونیل توصیه می گردد. 

1 دیدگاه. همین الان خارج شوید

 • احمد ملکی
  2020-11-13 7:00 ب.ظ

  سلام استاد گرامی باغ انگور من در شهرستان ابهر در زمان ترش وشیرین شدن خوشه های انگور اول شهریور خوشه ها از پائین بتدریج خشک می شوند چوب خوشه انگور خشک شده و بتدریج کل خوشه خشک میشود در ابهر کسی از علت این آفت وراه حل آن واسم این بیماری سر در نیاورد لطفا کمکم کنید حدودا”20 تن انگورم امسال خشک شد

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست